Over ons – ANBI gegevens

Naam instelling Wereldwinkel Borger-Odoorn
RSIN 807073003
KvK 04055558
Vestigingsadres Hoofdstraat 55, 9531 AC Borger
Telefoonnummer +31-599-236830
Email info@wereldwinkelborger.nl

Doelstelling

In de wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

Wat is fair trade?

Fair trade is een samenwerkingsverband in de handelsketen om arbeids- en leefomstandigheden van producenten in niet-westerse culturen te verbeteren. Dit gebeurt door betere (faire) handelsvoorwaarden aan te bieden en door de rechten van producenten te beschermen. Verder draagt fair trade bij aan sociale gelijkheid en economische zekerheid. De criteria voor fair trade zijn:

  • verantwoorde prijzen, leefbare lonen
  • verantwoorde arbeidsomstandigheden
  • geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid
  • gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  • zorg voor het milieu
  • contracten afsluiten voor een langere periode
  • transparantie

Wereldwinkels in Nederland kopen hun producten in bij een selecte groep fair trade importeurs. Deze importeurs onderhouden een directe relatie met fair trade producenten in ontwikkelingslanden. De importeurs worden gecontroleerd op het voldoen aan de criteria van fair trade. Ook hun producenten (leveranciers) in de landen in ontwikkeling worden gecontroleerd.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Activiteiten

Wereldwinkel Borger-Odoorn vergroot de kansen voor producenten, door eerlijke handel in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:

  • verkoop en promotie van fairtrade cadeaus
  • het bevorderen van fair trade buiten de wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes
  • bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen

Financiering

Wereldwinkel Borger-Odoorn rekent voor de producten die zij verkoopt een verkoopmarge. Deze verkoopmarge dekt de kosten voor huisvesting, de verkoop- en promotiekosten en de algemene organisatiekosten.

Beheer van het vermogen

Het vermogen van Wereldwinkel Borger-Odoorn dient deels als bedrijfskapitaal, met name voor het financieren van de winkelvoorraad. Een ander deel is als direct opvraagbare liquide middelen beschikbaar en dient tevens als weerstandsvermogen, voor het opvangen van tegenvallers in de exploitatie.

Besteding van het vermogen

Wereldwinkel Borger-Odoorn streeft naar een jaarlijkse exploitatie waarbij de kosten en de opbrengsten in evenwicht zijn. Zo blijft het vermogen in stand.

Exploitatieoverschotten worden in principe gedoneerd aan fair trade-doelen.

Samenstelling en functies van het bestuur

Zie de pagina “Organisatie“.

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Borger-Odoorn werkt uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen onkostenvergoeding.

Activiteitenverslag 2016 en vooruitblik 2017

De inzet en betrokkenheid van onze medewerkers  heeft er voor gezorgd dat de winkel ook in 2016 weer kon ‘draaien’. Dat is meer dan ooit van groot belang, want we namen afscheid van 2 coördinatoren, en het bestuur bestaat uit nog slechts 2 personen. Iedereen draagt zijn steentje bij, en in 2017 gaan we dit verder uitbouwen door in principe iedere winkelmedewerker een (extra) taak te geven, zodat daarmee de verantwoordelijkheid voor onze winkel door ons allemaal gedeeld wordt.

In 2017 streven we ernaar om de omzet op peil te houden, en we verwachten dat de exploitatie op ongeveer nul zal uitkomen. Een positieve bijdrage aan de omzet en het resultaat 2017 is de overname van de externe klanten van wereldwinkel Stadskanaal, die tot onze grote droefheid begin 2017 haar deuren heeft gesloten.

Financiële huishouding

Het exploitatieoverschot van 2015 ad € 3.548 is in 2016 met inspraak van alle medewerkers geschonken aan 3 organisaties die zich richten op het helpen van de allerarmsten in ontwikkelingslanden.

De omzet is in 2016 gedaald met 14% tot € 63.521. Deze omzetontwikkeling is veel negatiever dan de landelijke trend, waar voorzichtig herstel zichtbaar is. We kunnen er niet de vinger op leggen waar het precies in zit.

De voorraadwaarde daalde met 20%. De daling heeft geheel betrekking op de non-food. Er is in 2016 voorzichtig ingekocht, mede omdat er weinig aansprekend aanbod was. Verder is er oud assortiment geruimd.

Het resultaat komt uit op € 408 negatief. Dat is inclusief een afboeking van € 576 vanwege de dubieuze vordering op de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels inzake verzilverde cadeaubonnen.

Onze liquiditeitspositie blijft ruim. Dat geeft een buffer voor onverwachte tegenslagen of eventuele investeringen.

Balans

ACTIVA 31-dec-15 31-dec-16 PASSIVA 31-dec-15 31-dec-16
Vaste activa 1.588 2.099 Algemene reserve 63.173 62.778
Bestemmingsreserve 3.548 0
Winkelvoorraad 22.780 18.173
Debiteuren 5.902 6.123 Crediteuren 530 168
Overige vorderingen 1.475 1.065 Belastingen 168 448
Liquide middelen 35.721 36.177 Overige schulden 48 242
Totaal 67.466 63.636 67.466 63.636

 

Resultatenrekening

realisatie realisatie begroting
2015 2016 2017
Omzet 74.212 63.521 65.000
Kostprijs van de omzet 49.908 42.829 44.122
Brutomarge 24.304 20.692 20.878
realisatie realisatie begroting
2015 2016 2017
Personeelskosten 874 1.481 1.070
Afschrijvingen 612 877 902
Huisvestingskosten 12.718 12.807 12.825
Verkoopkosten 3.196 2.159 2.250
Organisatiekosten 3.366 3.433 3.390
Totaal kosten 20.766 20.756 20.438
Financiële baten en lasten 10 -343 -440
Resultaat 3.548 -408 0

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+